Surah Alwaqiah Huruf Latin

Surah Alwaqiah Huruf Latin perlu juga kita paparkan lengkap disini untuk memudahkan para pembaca surah alwaqiah jika kesulitan membaca teks arab surah alqawiah.

Baca Juga : Rahasia Dari Do'a Nabi Yusuf Supaya Wajah Tampil Cantik dan Berseri

Surah Alwaqiah Huruf Latin


Berikut huruf latin surah alwaqiah:

Bismillahirrahmanirrahim
 1. idzaa waqa’ati lwaaqi’ah
 2. laysa liwaq’atihaa kaadzibah
 3. khaafidhatun raafi’a
 4. idzaa rujjatil-ardhu rajjaa
 5. wabussati ljibaalu bassaa
 6. fakaanat habaa-an munbatstsaa
 7. wakuntum azwaajan tsalaatsa
 8. fa-ash-haabul maymanati maa ash-haabul maymanah
 9. wa-ash-haabul masy-amati maa ash-haabul masy-amah
 10. wassaabiquunas saabiquun
 11. ulaa-ikal muqarrabuun
 12. fii jannaati nna’iim
 13. tsullatun minal-awwaliin
 14. waqaliilun minal-aakhiriinaa
 15. ‘alaa sururin mawdhuuna
 16. muttaki-iina ‘alayhaa mutaqaabiliin
 17. yathuufu ‘alayhim wildaanun mukhalladuun
 18. bi-akwaabin wa-abaariiqa waka/sin min ma’iin
 19. laa yushadda’uuna ‘anhaa walaa yunzifuun
 20. wafaakihatin mimmaa yatakhayyaruun
 21. walahmi thayrin mimmaa yasytahuun
 22. wahuurun ‘iin
 23. ka-amtsaalillu/luil maknuun
 24. jazaa-an bimaa kaanuu ya’maluun
 25. laa yasma’uuna fiihaa laghwan walaa ta/tsiimaa
 26. illaa qiilan salaaman salaamaa
 27. wa-ash-haabul yamiini maa ash-haabul yamiin
 28. fii sidrin makhdhuud
 29. wathalhin mandhuud
 30. wazhillin mamduud
 31. wamaa-in maskuub
 32. wafaakihatin katsiira
 33. laa maqthuu’atin walaa mamnuu’a
 34. wafurusyin marfuu’a
 35. innaa ansya/naahunna insyaa
 36. faja’alnaa hunna abkaaraa
 37. ‘uruban atraabaa
 38. li-ash-haabil yamiin
 39. tsullatun minal awwaliin.
 40. watsullatun minal-aakhiriin
 41. wa-ash-haabu sysyimaali maa ash-haabu sysyimaal
 42. fii samuumin wahamiim
 43. wazhillin min yahmuum
 44. laa baaridin walaa kariim
 45. innahum kaanuu qabla dzaalika mutrafiin
 46. wakaanuu yushirruuna ‘alaa lhintsil ’azhiim
 47. wakaanuu yaquuluuna a-idzaa mitnaa wakunnaa turaaban wa’izhaaman a-innaa lamab’uutsuun
 48. awa aabaaunaa l-awwaluun
 49. qul inna l-awwaliina wal-aakhiriin
 50. lamajmuu’uuna ilaa miiqaati yawmin ma’luum
 51. tsumma innakum ayyuhaa dhdhaalluunal mukadzdzibuun
 52. laaakiluuna min syajarin min zaqquum
 53. famaali-uuna minhaa lbuthuun
 54. fasyaaribuuna ‘alayhi mina lhamiim
 55. fasyaaribuuna syurba lhiim
 56. haadzaa nuzuluhum yawma ddiin
 57. nahnu khalaqnaakum falawlaa tushaddiquun
 58. afara-aytum maa tumnuun
 59. a-antum takhluquunahu am nahnu lkhaaliquun
 60. nahnu qaddarnaa baynakumu lmawta wamaa nahnu bimasbuuqiin
 61. ‘alaa an nubaddila amtsaalakum wanunsyi-akum fii maa laa ta’lamuun
 62. walaqad ‘alimtumun nasy-atal-uulaa falawlaa tadzakkaruun
 63. afara-aytum maa tahrutsuun
 64. a-antum tazra’uunahu am nahnu zzaari’uun
 65. law nasyaau laja’alnaahu huthaaman fazhaltum tafakkahuun
 66. innaa lamughramuun
 67. bal nahnu mahruumuun
 68. afara-aytumu lmaa-alladzii tasyrabuun
 69. a-antum anzaltumuuhu mina lmuzni am nahnu lmunziluun
 70. law nasyaau ja’alnaahu ujaajan falawlaa tasykuruun
 71. afara-aytumu nnaarallatii tuuruun
 72. a-antum ansya/tum syajaratahaa am nahnu lmunsyi-uun
 73. nahnu ja’alnaahaa tadzkiratan wamataa’an lilmuqwiin
 74. fasabbih bismi rabbika l’azhiim1
 75. falaa uqsimu bimawaaqi’i nnujuum
 76. wa-innahu laqasamun law ta’lamuuna ‘azhiim
 77. innahu laqur-aanun kariim
 78. fii kitaabin maknuun
 79. laa yamassuhu illaal muthahharuun
 80. tanziilun min rabbil’aalamiin
 81. afabihaadzaal hadiitsi antum mudhinuun
 82. wataj’aluuna rizqakum annakum tukadzdzibuun
 83. falawlaa idzaa balaghatil hulquum
 84. wa-antum hiina-idzin tanzhuruun
 85. wanahnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubshiruun
 86. falawlaa in kuntum ghayra madiiniin
 87. tarji’uunahaa in kuntum shaadiqiin
 88. fa-ammaa in kaana minal muqarrabiin
 89. farawhun warayhaanun wajannatu na’iim
 90. wa-ammaa in kaana min ash-haabil yamiin
 91. fasalaamun laka min ash-haabil yamiin
 92. wa-ammaa in kaana minal mukadzdzibiina dhdhaalliin
 93. fanuzulun min hamiim
 94. watashliyatu jahiim
 95. inna haadzaa lahuwa haqqul yaqiin
 96. fasabbih bismi rabbikal’azhiim

Baca Juga : Doa Setelah Bangun Tidur

Demikianlah Surah Al Waqiah teks latin, semoga bermanfaat. Baca juga surah alwaqiah text arabic dan terjemahannya serta fadilahnya dan Lihat Juga 2 Aplikasi Al-Qur'an Android dengan Terjamahan Indonesia yang saya gunakan selama ini di HP Android Saya.

Mau Berlangganan Contoh Surat Terbaru dari Kami?